Vikt- och dimensionsbestämmelser
grundregler i trafikförordningen.

11 § Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser. Om inte annat har
föreskrivits tillhör en allmän väg
bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte
är enskilda bärighetsklass 2 (BK2) . Föreskrifter om att en allmän väg eller del av
en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Vägverket eller, om
kommunen är väghållare, av kommunen. Föreskrifter om att någon annan väg som
inte är enskild eller en del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 1 eller 3
meddelas av kommunen.

12 § På vägar som inte är enskilda för motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon
föras endast om de värden
för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids.

 

 

BK 1

BK 2

BK 3

1.

Axeltryck

 

 

 

a.

Axel som inte är drivande

10 ton

10 ton

8 ton

b.

Drivande axel

11,5 ton

10 ton

8 ton

2.

Boggitryck

 

 

 

a.

Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter

11,5 ton

11,5 ton

11,5 ton

b.

Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter

16 ton

16 ton

12 ton

c.

Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större men inte 1,8 meter

18 ton

16 ton

12 ton

d.

Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större men inte 1,8 meter och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten överstiger inte 9,5 ton på någon av axlarna

19 ton

16 ton

12 ton

e.

Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större

20 ton

16 ton

12 ton

3

Trippelaxeltryck

 

 

 

a.

Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter

21 ton

20 ton

13 ton

b.

Avståndet mellan det yttre axlarna är 2,6 meter eller större

24 ton

22 ton

13 ton

4

Bruttovikt av fordon och fordonståg

 

 

 

a.

Fordon på hjul

Bil. 1

Bil. 2

Bil. 3

b.

Fordon på band eller medar

18 ton

18 ton

18 ton

Vägverket får föreskriva att fordon eller fordonståg får föras trots att de värden som anges
i första stycket
överskrids. Föreskrifterna skall vara förenade med sådana villkor att
trafiksäkerheten inte äventyras.

13 § på vägar som inte är enskilda får fordonståg föras endast om de värden som anges
nedan för avståndet mellan den första axeln på ett tillkopplat fordon och den sista axeln
på fordonet som det är kopplat till inte underskrids.

 

Axelavstånd mellan olika fordon i fordonståg

BK 1

BK 2

BK 3

1.

om båda axlarna är enkelaxlar

3 meter

3 meter

3 meter

2.

om den ena axeln är en enkelaxel och den andra ingår i en boggi eller trippelaxel

3 meter

4 meter

4 meter

3.

om axlarna ingår i var sin boggi

4 meter

4 meter

4 meter

4.

om den ena axeln ingår i en boggi och den andra i en trippelaxel eller båda i en trippelaxel

5 meter

      -

      -

Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i första stycket om vikten för varje
möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för
motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga 1-3 till denna förordning.
Vid jämförelse med bilaga 1 skall de värden som anges för släpvagnar gälla, om den tillåtna
bruttovikten därigenom blir högre.
Vägverket får föreskriva att fordonståg får föras trots att de värden som anges i första och
andra styckena underskrids. Föreskrifterna skall vara förenade med sådana villkor att
trafiksäkerheten inte äventyras. 

14 § Trots bestämmelserna i 12 § 4, 13 § och bilaga 1 får fordon och fordonståg som
huvudsakligen används i internationell trafik föras på vägar med bärighetsklass 1 om följande
längdmått och bruttovikter inte överskrids.

1. 26 ton för treaxligt motorfordon.
2. 38 ton för fyraxligt fordonståg.
3. 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.
4. 44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn vid transport av 40 fots
    ISO-container.
5. 16,5 meter för bil med påhängsvagn.
6. 18,75 meter för bil med släpvagn.

15 § Om ett motordrivet fordon eller ett därtill kopplat fordon lastas så att lasten på någondera
sidan skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet eller om fordonets bredd, lasten inräknad,
överstiger 260 centimeter, får fordonet eller därtill kopplat fordon föras endast på enskild väg.

Följande fordon får dock föras på väg som inte är enskild.
1.   Lätt motorcykel vars bredd med last inte överstiger 120 centimeter.
2.   Redskap som används i jordbruksarbete, även om bredden överstiger 260 centimeter.
3.   Fordon som är lastat med opackat hö eller liknande, även om lasten på någon sida skjuter ut
      mer än 20 centimeter utanför fordonet.
4.   Traktor med påmonterat redskap eller utrustning även om fordonet är bredare än 260 centimeter,
      redskap eller utrustning inräknad.
5.   Motorredskap vid kortare färd till eller från en arbetsplats eller för liknande ändamål, även om
      fordonet är bredare än 260 centimeter, redskap eller utrustning inräknad.
Vägverket får föreskriva att fordon eller fordonståg som transporterar odelbar last får föras på vägar
som inte är enskilda trots att den bredd som anges i första stycket överskrids. Lasten får därvid skjuta
ut mer än 20 centimeter utanför fordonet. Föreskrifterna skall vara förenade med sådana villkor att
trafiksäkerheten inte äventyras.

16 §    Ett fordons bredd mäts över de delar av fordonet som skjuter ut längst. Följande räknas
dock inte in i bredden.
1. Däck nära deras kontaktpunkt med marken samt däcksventiler.
2. Slirningsskydd monterade på hjulen.
3. Backspeglar.
4. Körriktningsvisare, breddmarkeringslyktor, parkeringslyktor, sidomarkeringslyktor och
    reflexanordningar.
5. Plomberingsanordningar som är nödvändiga från tullsynpunkt.
Vägverket får föreskriva eller för ett särskilt fall medge att viss utrustning inte skall räknas in i
fordonsbredden.

 

17 § Ett motordrivet fordon med eller utan ett därtill kopplat fordon får inte föras på andra vägar än
enskilda om fordonet eller fordonståget, lasten inräknad, är längre än 24,0 meter.

Längden av ett fordonståg, lasten inräknad, får dock uppgå till 25,25 meter om följande villkor är
uppfyllda.
1.   Varje ingående fordon är utrustat med sådana låsningsfria bromsar och kopplingsanordningar
      som Vägverket föreskriver.
2.   Varje ingående motordrivet fordon, utom ledbuss, har en största längd av 12,0 meter.
3.   Varje ingående ledbuss har en största längd av 18,0 meter.
4.   Varje ingående släpvagn, utom påhängsvagn, har en största längd av 12,0 meter.
5.   Avståndet mellan kopplingstappen och bakkanten på en påhängsvagn inte överstiger 12,0 meter.
6.   Det horisontella avståndet mellan kopplingstappen och varje punkt på framkanten av en
      påhängsvagn inte överstiger 2,04 meter.
7 a.Fordonstågets sammanlagda lastlängd bakom förarhytten, mätt parallellt med fordonstågets
      längsgående axel, inte överstiger 21,86 meter.
7 b.Avståndet, mätt parallellt med fordonstågets längsgående axel, från den längst fram belägna yttre
      punkten på lastutrymmet bakom förarhytten till den längst bak belägna yttre punkten på
      fordonståget inte överstiger 22,9 meter.
8.   Fordonsbredden, utom för påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon, är högst 2,55 meter.
9.   Bredden på påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon är högst 2,60 meter.
10. Varje ingående motordrivet fordon som är i rörelse kan vända inom en cirkelring som har
      en yttre radie på 12,5 meter och en inre radie på 5,3 meter.
11. Fordonståget uppfyller de vändningskrav som Vägverket föreskriver.
Bestämmelserna om längd och avstånd i andra stycket 2-6 skall omfatta även avtagbara påbyggnader
och standardiserade godsbehållare såsom containrar.
Fordon som har registrerats före den 1 november 1997 och vars utförande därefter inte väsentligen har
förändrats, skall till utgången av år 2006 inte omfattas av bestämmelserna i andra stycket 2-10.
Vägverket får föreskriva att fordon eller fordonståg får föras trots att de längder som anges i första stycket