KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Anvisningar för tung -och byggtransporter till fastigheter inom

Kungsdalens Samfällighetsförening

 

På grund av ökande trafik och därmed ökade kostnader för vårt vägunderhåll

vill vi informera om respektive fastighetsägares rättigheter och skyldigheter

vid transport till och från fastigheter.

 

Varje enskild fastighetsägare är ansvarig för vägskador förorsakade av

tungtransporter till sin fastighet.  § 48a-Anläggningslagen anger att

användning av vägen i större omfattning än vad som svarar mot fastighets

andelstal för driftskostnad, är skyldig att ersätta samfälligheten för

uppkomna kostnader till följd av ändrad användning.

 

Vägnätet inom området är klassat som sk. BK2-väg. Förare av tunga fordon

är skyldiga att känna till bestämmelser ang. BK2-väg.

 

För att förebygga vägskador har Kungsdalens Samfällighetsförenings styrelse

fastställt följande:

 

Föranmälan om tungtransporter skall alltid göras till ledamot i styrelsen.

I alla bygglov finns angivet att vägföreningen skall kontaktas före byggstart.

 

Det känsliga momentet vid en transport är in- och utfarter till fastigheter.

Det är stor risk för vridskador på den vägbeläggning vi har inom området.

Infartens bredd till fastigheten bör anpassas efter vägbanans bredd och övriga

lokala förhållanden.

 

·        Används boggibilar skall dessa ha styrbara axlar. Bilar med sk.. trippel-

boggi får ej framföras på vägen.

·        Omlastning från släp ska ske i början på Ramsdalsvägen. ( På den breda

delen före telemasten.)

·        Bandgående fordon får inte framföras på vägnätet.

·        Vid temperatur över 20 grader skall stor försiktighet iakttas, då vägytan är

mjuk. Vid temperatur över 25 grader bör transporter helt undvikas.

·        Beakta alltid ev. skyltning angående tunga fordon.

 

 Värmdö 2006-12-09

 Kungsdalens Samfällighetsförening

 

Adresser och telefonnummer till styrelseledamöter se hemsida:    www.kungsdalen.org